pigen med det liv alle frygter

6610
Denne historie kommer til at handle om mit liv, men med andre navne og kommer til at være helt virkligt der bliver værket pyntet eller gjort ting værre alt bliver som det er i virklighede

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...