Komet

Efter 4000 års kendt menneskelig dominans havde menneskene forladt Jorden. Forurening havde ødelagt atmosfæren, og den menneskelige befolkning kunne ikke overleve dets ultraviolette stråler. Dette skabte en ny teknologisk race, der gik over i historien. Forskere fra hele verden var forenet for at redde Jorden. Men det var allerede for sent. Selvom de kunne skabe en anden atmosfære, ville den ikke blive færdig i tide. Derfor besluttede den menneskelige befolkning, at det var på tide at forlade Jorden.

Copyright ©

3Likes
3Comments
173Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...