rod


6Likes
4Comments
521Views

1. 1

jeg rækker søvnigt ud efter

mine håb og drømme

der hvor de altid er

jeg plejer at strække mig lidt

for at nå dem

men denne gang

griber mine hænder kun om

ren og skær

l u f t

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...