SOMEONE CARES

En samling digte, kortprosa og krummer om ungdom, selvværd, kærlighed og lidt af det hele

1Likes
0Comments
214Views
AA

2. Nok

I morgen er jeg god nok

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...