Lysegrønne gummistøvler - et digt

Vi havde skrivedag på mit gymnasium, og alle blev bedt om at skrive noget. Det kunne være en historie, en artikel eller et digt. Så jeg skrev et digt.

1Likes
0Comments
61Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...