Havde du noget imod at elske mig.

22041514
eller blev det bare for svært i længden?

Om at være umulig at elske, og ufattelig let at glemme igen.

AA
aa

1. 1.

Du hviskede 

“jeg elsker dig”

mindst 100 gange

og vi dyrkede sex for 200. gang

fordi jeg aldrig turde sige

“jeg elsker også dig” tilbage.

 

(Sandheden var, at jeg ikke stolede på, at du faktisk mente det)

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...