Vallia

Mikkel, en 17 årig dreng, som har været hjemsøgt af drømme, han ikke har kunne forklare, opdager en hel ny verden, på en gå tur i skoven. Her er mørke væsner og magi i gang med at fortære alt levende på sin vej. Det er nu hans mission, om han vil det eller ej, til at hjælpe folket, med at finde en løsning. Men hvad han finder, er en hemmelighed, en legende, som forlængst har været glemt - ham selv.

2Likes
10Comments
547Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...