Poetry Shayari

125000
It's a poetry book in Hindi/Urdu ❤️
#poetry #shayari #hindi #urdu

AA
aa

5. ghazal 5

Ghazal5

Khush hon main aj yun tu.

Ab koi na kami ha.

Mujhe dil lagane ko dosti badi ha.

Wo log jo hain apne

bas un se dil lagi ha.

Ab zaindgi main mere,

Tere nahi kami ha.

Tujhe kho kar ab tu mugh ko

mere dost mil Gaye hain.

Koi kahle jo ha kahna.

Ab ashqui nahi ha.

Ro ro ka ab tu mere

ab ashq thum Gaye hain.

Par hans ka Jine ko

puri zindgi pare ha.

Tugh ko jo mane khoya,

ab khud ko pa liya ha

Bas dost hain ab apne

aur apni har khushi ha .

Bas un ko hi ha parwah

mere har khushi ki.

Ab un ka sath hoga

har pal mere hasin ha.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...