Poetry Shayari

125000
It's a poetry book in Hindi/Urdu ❤️
#poetry #shayari #hindi #urdu

AA
aa

4. ghazal 4

Ghazal4

Itni ana parasti Itna ha tum main gusa.

Par kya karun ya dil ha ka bas tumhi pa aya.

Tu dhoop sa ha zalim par kya karun main ab tu.

Ka jal ka ab tu tugh main bhata nahi ha saya.

Tere sath se Hun pura aur tere bin Adhura.

Tere zat be ha mugh main kasa ya ghar banaya.

Koi Chahe Kitna kah le apna ho ya paraya.

Dil kah raha ha ab tu mugh main ha tu samaya.

Karta ha yad tu bhi kahta nahi ha lakin.

Ya darmiyan hamare thora fasla sa aya.

Chorun gi na main ab tu koi Bol ka dikhaye.

Haq mera ha bas tum har dusra paraya.

Hain aur bhi Hasin dunya main mere peeche.

Pata nahi ha dil ko tu hi kyun Itna bhaya.

Tajh se tu ek alag se ulfat ha mugh ko kase.

Ka Shaks wo main jis ne khud ko bhi na bachaya.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...