Poetry Shayari

125000
It's a poetry book in Hindi/Urdu ❤️
#poetry #shayari #hindi #urdu

AA
aa

3. ghazal 3

Ghazal 3

Kat ti nahi Han mujh se gharyan intezar ki.

Dil kahta ha bas ajao aur tum ko tham lon.

Bath kar tanha ab kat ta nahi safar

Ajao tere sath kuch lamha main bant lu.

Tum na ho tu tum ko hi sochta mera dil ha.

Bas munsaliq tujh se zindgi main kat lun.

Ab ao tum to koshish rahe gi mere ya.

Dil pe pahar rakh kar thora sa dant dun.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...