Poetry Shayari

125000
It's a poetry book in Hindi/Urdu ❤️
#poetry #shayari #hindi #urdu

AA
aa

2. ghazal 2

Tujhe ho kisi se pyar khuda kare.

Tu bhi rahe bekarar khuda kare.

Lumbi Hun tugh par bhi intezar ki gharyan.

Tu jitna bhi kare pyar wo tujhe khwar kare.

Tu Lata rahe nam din rat us ka.

Wo tugh par ek harf na bekar kare.

Tu roye jo,ruthe jo us se tu.

Wo khud hi tere man jane ka intezar kare.

Perche phiro tum ban ka deewane.

Wo tum par Zara na dehan kare.

Bulate raho tum jo din rat us ka.

Bas daikh kar ek bar wo ehasan kare.

Tareeefin karo jo dil se tum us ki.

Ana us ki saton asman charhe.

Tarso tum ek harf mohabat ka us ka.

Wo nafrat se bhi na humkinar kare.

Tughe Ho kisi se pyar khuda kare.

Tu bhi rahe bekarar khuda kare

( note : it is my modified version of a poem by other poet )

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...