Dark love

Tingene ændre sig stille og rolig for den sytten årig Nora Grey. Hendes mor tager beslutningen om at flytte til en ny by, hvor familien i forvejen bor. Den mystiske nabo dreng - Blake, får vækket interessen i hende og før hun selv ved, ligger hendes tanker begravet omkring alt med varulve og hendes fars mystiske død.

4Likes
5Comments
1908Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...