My dream

78282
  • by
  • Rating:
  • Published: 6 Nov 2015
  • Updated: 6 Nov 2015
  • Status: Complete
Det er en kort novelle, som handler om en pige der drømmer om at blive forfatter men hendes drøm går i stykker pga en pige. Kommer hun mon til at opfylde hendes drøm?

AA
aa

1. .

My dream

Skrevet af Ramaa Sadaam Ahmed

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...