Vi glemmer

11441317
Korte digte om den glemsomhed vi har udsat os selv for i flere år.

AA
aa

1. +

 

Vi lever vores

liv væk

følger strømmen

glemmer helt

det der nu

vi lever.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...