Alt det du ikke ved


1Likes
1Comments
242Views

1. 1.

 

 

 

Du ved ikke, at grunden til jeg så tit siger nej er

at det engang var det sværeste ord jeg kunne

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...