Our daughter - Louis Tomlinson & Eleanor Calder

(Louis og Eleanor er ældre end de er nu). Jennifer Andrews er en 13 år gammel pige, som har været adopteret lige siden fødslen. Hun har aldrig fået at vide hvem hendes biologiske forældre er, men en dag slår den kendte Louis Tomlinson fra 1D et billede af sin biologiske datter op på twitter. Hvad mon det hele ender med?

37Likes
44Comments
75332Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...