Til jer, jeg har elsket

et lille tak, og et lille undskyld, til alle dem der gennem tiden har formet mig, og lært mig hvordan man elsker - og hvordan det er at blive elsket.

40Likes
23Comments
3696Views

1. -

 

Til jer jeg har elsket
- og jer jeg elsker endnu

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...