Fantasi på skrift

130673
Dette er mit frirum. Her kommer jeg til at skrive om alt mellem himmel og jord med fokus på det fantasifulde liv i kamp mod det, som alle andre forventer af mig. Her skal ingen tage noget personligt. Det er blot tanker og følelser beskrevet efter ubehagelige eller glædesfyldte oplevelser. Måske kan nogen relatere eller også kan man ikke. Det vigtige at vide er, at dette er min tankestrøm af sorg, glæde og forvirring.

AA
aa

1. Intro

 

“She was free in her wildness. She was a wanderess, a drop of free water. She belonged to no man and to no city” 

― Roman Payne, The Wanderess

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...