Indespærret

321326045
Draco Malfoy har mistet sine magiske kræfter. I et desperat forsøg på at "kurere" sin søn kidnapper Lucius Malfoy Hermione Granger i håb om, at hun kan løse problemet. Draco og Hermione er spærret inde sammen, mens hun arbejder på sagen, hvilket fører til konflikter, frustration og nye erkendelser hos dem begge. AU til Dødsregalierne/Deathly Hallows.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...