Du kommer forsent

Denne historie er skrevet til en terminsprøve i dansk og jeg har ikke selv fundet på overskriften eller det sidste afsnit. (skal nok makkere det med fed). Håber i kan lide det.

2Likes
4Comments
404Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...