Venskab

Det her er en bog om hvordan mig, Ariel og Alice mødtes

2Likes
1Comments
393Views
AA

1. prolog

Hej vis du har lagt vej forbi her og vis du læsser det til slut, finde du ude af hvordan vi mødtes...

Dette var første gang jeg kørte med Ariel og det er Alice ved siden af...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...