Lyrics of life

30310
Fortællinger inspireret af teksterne på mine yndlingssange, samt sange der fortjener at man går dybere ned i teksten end bare en melodi.

1. Intro

 

 

 

LYRICS OF LIFE


Har I også nogle sange der bare rammer uhyggeligt meget i jeres følelsesregister? De kan både frembringe smil, tåre, dans, vrede? Jeg har nogle sange jeg synes fortjener at blive hørt på en anderledes måde. Jeg vil skabe en historie ud fra hvordan jeg tolker sangens handling og på den måde give et konkret eksempel på hvordan det vi hører i sangen, kunne foregå i virkeligheden.

Let the music play

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...