Til Alle Og Ingen - Digtsamling

// Til ham, til hende, til ungdommen, til fremtiden, til dig og til mig.

106Likes
227Comments
14711Views
AA

1. TIL ALLE OG INGEN

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...