All I want for christmas is you

254570
Hvordan ville du reagere, hvis det eneste du ønskede denne jul var at se din højtelskede bedsteven+din hemmelige forelskede til jul, men chancen er meget lille da han nemlig er tour med band og skal til hel masse prisuddelinger. Sådan har den 18 årige Stella Carter det nemlig, som håber inderligt at hendes bedsteven Luke Hemmings vil kunne når hjem inden det når at blive jul. Følg med historien og se om det lykkes.

AA
aa

1. prolog

 

 

 

"All I want for Christmas is you"

-Mariah Carey 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...