Oblivion

Et samling af nogle af mine digte. Det hele er på engelsk, da jeg bedre kan udtrykke mig på engelsk. Alt er lavet/skrevet af mig. Ingen kopiering tilladt.

5Likes
2Comments
1402Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...