Amnesia {5SOS & 1D}

Amnesia er 18 år og er oprindeligt fra Australien. Men nu bor i England, hun har ikke fortalt nogen af sine venner hvorfor hun flyttede. Men kommer sandheden ud og kommer hun nogensinde tilbage til Australien? Og møder hun nogen af sine gamle venner??Dette er en Dansk-Engelsk historie, handlingen er dansk men, når de taler er det engelsk...

5Likes
8Comments
460Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...