Επικίνδυνα μονοπάτια

46536
Η Ύρια και η Μαριάννα είναι δύο κολλητές που αποφασίζουν να μετακομμήσουν στο Νταρκ-γουντ και να τελειώσουν εκεί το Λύκειο.Έτσι κι αλλιώς η Μαριάννα έχει εκεί ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιούσαν με τους γονείς της ως εξοχικό. Εκεί θα γνωρίσουν δύο αγόρια, τον Ζαυν και τον Χαρρυ τους οποίους θα ερωτευθούν παράφορα. Θα μπουν σε πολλές περιπέτειες αυτοί οι τέσσερεις. Σύντομα τα κορίτσια θα ανακαλύψουν πως ο Ζαυν και ο Χαρρυ είναι βρυκόλακες.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...