1D

53320

AA
aa

1. Zayn

Du er til fest sammen med din vinene og i sider og snaker sammen men så kommer Zayn hen til dig og spøge om du vil danse med ham og du siger ja også går i ud og danser og han siger til dig at du er smuk og du siger til Zayn at han også er smuk og så da sangen er fertig skul du lig til at gå men så stopper han dig og spøge om du vil vær hans pg du tænker lit og siger ja og så går i hjem til ham og din mobil biber og du tar den og du siger hej og du hør at du skal hente dit tøj for du er bliver smit ud af ham du bor til laj ved og du siger nu og han siger ja nu kom så jeg kommer siger du og du siger til Zayn at du lig skal hente dit tøj for du er bliven smit ud af der hvor du bor til laj og han siger ta du godte må bo hos ham og du siger ta til ham også går i ned og henter dit tøj også går i hjem og liger jer i sengen

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...