Haiku digte

122200
Haiku digte om lidt af hvert, holder sig ikke alle indenfor de traditionelle Haiku-regler

Enjoy og giv gerne både ris og ros :-)

AA
aa

1. Haiku

Haikudigte
poetisk skønne digte

skønhed skrevet ned  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...