Would You Be My Valentine? {1D}

Serena Jones var lykkelig sammen med sin kæreste den verdensberømte Harry Styles, men en dag ser Serena, Harry kysse sammen med en anden pige..
Brudet tager lige hårdt på dem begge to, kommer de sammen igen - eller vokser de fra hinanden?
*Læses på eget ansvar*

4Likes
4Comments
586Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...