Stjernepigen

15232220
Annas veninde Esther er død, og som en sidste afsked, vil Anna læse Esthers selvmordsbrev op til hendes begravelse.
Sandheder kommer på bordet og vil alligevel for evigt blive glemt.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...