I’m The Princess of France! - 1D

68487291
Elena Af Vespra er 19 år og Frankrigs prinsesse, Hun tager hjem til sin mors gamle veninde Jay, Jay Tomlinson, Da den engelske prins hun var lovet bort til dør, hun er glad fordi hun så selv kan bestemme sit ægteskab. hvor hun møder hendes søn, der ikke aner hvem hun er.

AA
aa

1. Citat.

Du kan ikke lukke mørket ude, men du kan lukke lyset ind. - Ukendt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...