مرا ببخشید سیگارهای نکشیده


1Likes
17Comments
2125Views
AA

7. 07

وقتی گفتی دوستم داری ...

شاید چیزی از جهنم نمیدانستی !

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...