My love

Dette er et engelsk digt, som jeg skrev for et par uger siden, i skolen.. Jeg skriver tit digte, og dette er blot et af de mange eksemplarer jeg har skrevet. Det handler om min kærlighed til min kæreste, beskrevet som håb og drømme, men også virkelige ting, som jeg fortæller om med forskellige symbolikker. Det kan dog også opfattes som kærlighed til en ven, alt efter hvad du som læser, føler for.

3Likes
6Comments
1905Views

1. My love

Shining like the moon when it is night
Warming like the sun when it is day.
In the deepest darkness like a light
That guides the right way.

Like the North star over the trees
Like the sun when it is cold and wet.
In the summer like the bees,
Flying through her head.

Threw an anchor in her soul
Then wrote his name with fire.
And up with love he filled the hole
That once was pure desire.

Like a dog he then became
Always by her side.
A pretty picture in a frame
They will become one night.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...