virkelighedsbedrag

21513
// virkeligheden er en digital og mental illusion

AA
aa

1. gLiTcH

 

jeg er en gLiTcH i samfundet

fanget i spillet deR er livet

jeg kan råbe, jeg kan skrige

men viljEn er ikke min

jeg kan græde, jeg kan grine

men følelserne er bare inDkodet

for Mit overmenneskets underholdning

mine hænder, mine læber, mIne lunger

er ikke atomer, men pixels

jeg vil bare Gerne føle mig ægte

 

måske hvis jeg kortslutter systemet

river stikket ud

smadrer skærmen

skaber en revolution

kan jeg endelig blive min egen person

eller måske er det for sent

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...