Medusas liv

556412
Dette er fortællingen om den engang så smukke Medusa. Det er fortællingen om, hvordan hun blev beskyldt for at krænke Athenes tempel. Det er rygterne om hendes liv, og historien om hendes død.

Jeg trækker på gammelkendte sagn fra både det nordiske og græske panteon, men der vil også være iblandet fri fantasi.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...