verdihed

678136
"jeg så egentlig godt at han tog sin telefon frem

men jeg så ikke hvem han sendte det til"


verdighed er et kort digt om ungdom, fester, kærlighed og at bryde grænser. Det vandt 1. pladsen i Sindstequila-konkurrencen 2018.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...