minus femogtyve

171542
//femogtyve tanker der er tænkt om dig, men som du aldrig kommer til at kende til.

AA
aa

1. Minus et | Fingre

 

-1

Dine fingre er knoglede og skæve og lange og nøj hvor jeg bare har lyst til at kysse dem og mærke dem mod min hud.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...