brændte fingre

14592330
”konen var naiv. og når man er naiv, så dør man.”

AA
aa

1. -B R Æ N D T E   F I N G R E
- en historie taget udgangspunkt i udtrykket Med livet i hænderne

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...