Den fremmede iPad

57219
En dreng,
1 iPad,
1 Apple ID,
Hvad mon der vil ske?
Læs om det her i:


Ps der kommer snart mere :o

AA
aa

1. Kapitel 1.

Kasper er en dreng på 12 år

Han ja - er en dreng :)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...