Regnbuen - Iris

54040
"I en regnbue af farver - finder du mine følelser, mine tanker og mine bedrifter i et tankespind som kæmper en uendelig kamp mod alkoholen"
Dette er mit bidrag til konkurrencen ''Alkoholmisbrug i familien''

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...