Learn To Love: 1D

55710
Historien handler om en Pige, Ved navnet Lily. Som bliver mobbet, unødt sexuelt og hendes familie kan ikke fordrage hende, hun ved ikke hvad hun har gjort. Men en dag sker der noget efter 10 år hvor hun baret har siddet fast I fortiden som var forfærdelig for hende. Hun bliver sat på børnehjem, efter en uge er der nogen der er interesseret I hende !

AA
aa

1. ###Citat###

"I don't know why they call it heartbreak. It feels like every other part of my body is broken too." From Lily

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...