Everything was good a niall fanfiction

Imagina a ficares presa numa ilha com o niall horan dos one direction. O que farias? Como te sentias? Tamara vai passar por isso. Mas como vai ser a vida deles, dentro de uma ilha. Como e que eles vão sobreviver?? Lê esta historia linda de morrer com sasha pieterse como protagonista ao lado de NIALL HORAN :D

1Likes
1Comentários
523Views
AA

1. Tamara a protagonista :)

ഠ¡ รഠน ą тąണąяą тε๓нഠ 20 ą๓ഠร, รഠน εรтนʠą๓тε. ąʠഠяഠ εรтนʠąя, รεണpяε Քน¡ ʠąqนεℓąร яąpąя¡gąร ą εรтนʠąя รεണą๓ąร ą๓тεร pąяą นണ тεรтε! ๓ãഠ รε¡ pഠяqนε! ąℓ¡áร ąร ണ¡๓нąร ʠนąร ¡яണãร, ണąՔąℓʠą ε Ъε๓εʠ¡тą, รãഠ тഠтąℓണε๓тε ʠ¡Քεяε๓тεร ʠε ണ¡ണ. รãഠ ണą¡ร яεℓąxąʠąร. ണഠяഠ ๓นണą pεqนε๓ą cąรą, тãഠ pεqนε๓ą qนε ą ണ¡๓нą Քąണíℓ¡ą ๓ãഠ é ണน¡тഠ cഠ๓нεc¡ʠą ๓ഠ Ъą¡яяഠ. ണ¡๓нą ണãε รą๓ʠяą é cąЪεℓε¡яε¡яą ε ഠ ണεน pą¡ é pεʠяε¡яഠ ๓นണą zഠ๓ą pεятഠ, ๓εണ εน รε¡ Ъεണ. ʠε яεรтഠ ๓ãഠ тε๓нഠ ണą¡ร ๓ε๓нนണą Քąണíℓ¡ą pεятഠ ʠε ണ¡ണ. ą๓ʠഠ ą εรтนʠąя pąяą รεя ണéʠ¡cą, ącяεʠ¡тąണ? ącнąണ qนε ¡яε¡ cഠ๓รεGน¡я?

εน qนεяഠ ണεรണഠ ε๓тяąя pąяą ą Քącนℓʠąʠε, ണąร รãഠ тãഠ cąяąร ąร pяഠp¡๓ąร qนε Ք¡cഠ cഠണ ണεʠഠ ʠε ๓ãഠ pഠʠεя pągąя. ണ¡๓нą ണãε ʠ¡z qนε ണε ąjนʠą εണ тนʠഠ, ണεน pą¡ тąണЪéണ! รó qนε à น๓ร ണεรεร ąяяą๓jε¡ นണ тяąЪąℓнഠ ๓นണą p¡zząя¡ą pεятഠ ʠഠ ണεน Ъą¡яяഠ! Ъεണ é ąℓтąണε๓тε тяąЪąℓнąя ℓá, pഠ¡ร pഠʠεร รεണpяε cഠണεя ąℓGนണą cഠ¡รą! ണεนร pą¡ร ๓ãഠ รąЪεണ qนε тяąЪąℓнഠ ℓá, รó ണ¡๓нąร ¡яണãร. εℓąร Gนąяʠą รεണpяε นണ รεgяεʠഠ ണεน! ą Ъε๓εʠ¡тą qนε é ą ണą¡ร ๓ഠvą, cഠണ 15 ą๓ഠร já qนεя รεя cą๓тഠяą ε ącтя¡z!

ണąร qนεണ εรтá ℓá รεണpяε pąяą εℓą ๓ãഠ รഠ๓нąя ʠεണą¡ร é ą ണ¡๓нą ¡яണã ണą¡ร vεℓнą, ണąՔąℓʠą, εรรą qนεя รεя vεтεя¡๓áя¡ą! ε ʠ¡gഠ-vഠร qนε εℓą é Ъąรтą๓тε Ъഠą! pഠ¡ร тεണഠร นണą cąʠεℓą cнąണąʠą ℓącყ, qนε тεvε ഠร รεนร Ք¡ℓнഠтεร á pഠนcഠ тεണpഠ ε qนε ഠร ąjนʠഠน? εxąтഠ ą ണ¡๓нą ¡яണã!

Քąℓą๓ʠഠ ągഠяą รഠЪяε ഠร ണεนร gഠรтഠร ε ąรร¡ണ!

ഠรтഠ ¡ണε๓รഠ ʠε vεя тεℓεv¡รãഠ! ąʠഠяഠ รéя¡εร! ണąร тąണЪéണ ąʠഠяഠ ണúร¡cą....

ągഠяą é qนε vεണ ഠ ണεน ണą¡ഠя pяഠЪℓεണą! εน ąʠഠяഠ ണεรണഠ ണúร¡cą, ๓ãഠ cഠ๓ร¡

ഠ pąรรąя นണ ʠ¡ą รεണ ഠนv¡я นണ тεണą.

รąЪεണ ąqนεℓε pഠяണε๓ഠя ʠε εน тεя ʠ¡тഠ qนε ąร ണ¡๓нą ¡яണãร ๓ãഠ cഠ๓тąvąണ รεgяεʠഠ ๓ε๓нนണ ണεน ą ๓¡๓gนéണ, pഠ¡ร Ъεണ, εℓąร ๓ãഠ รąЪεണ ʠഠ ണεน ണą¡ഠя รεgяεʠഠ!

รąЪεണ qนε รãഠ ഠร ഠ๓ε ʠ¡яεcт¡ഠ๓? cℓąяഠ qนε รąЪεണ!!

๓ãഠ รąЪεണ é qนε εน тε๓нഠ นണą pą¡xãഠ รεcяεтą pഠя นണ! εน ącнഠ εℓεร тãഠ Ъഠ๓¡тഠร, ണąร ഠนvε นണ εണ qนε εน v¡ qนε εℓε é pεяՔε¡тഠ, Ъഠ๓ʠഠรഠ.,.

ഠ ๓¡ąℓℓ....๓¡ąℓℓ нഠяą๓!

รεണpяε ഠ ¡ണągi๓ε¡ cഠണഠ ണεน ąണigo, ണεน cഠ๓Ք¡ʠε๓тε! εℓε é ℓ¡๓ʠഠ ąℓéണ ʠഠ ണą¡ร! ഠ ണεน รഠ๓нഠ εяą ഠ cഠ๓нεcεя! pഠяqนε รε¡ qนε ๓ãഠ ¡я¡ą pąรรąя pഠя นണ ร¡ണpℓεร ε๓cഠ๓тяഠ! pεℓഠ ണε๓ഠร pąяą ണ¡ണ!

vഠcêร qนεяεണ cഠ๓нεcεя ą ണ¡๓нą vεяʠąʠε¡яą н¡รтóя¡ą, ഠ๓ʠε тนʠഠ ണนʠഠน pąяą ണ¡ണ? ε๓тãഠ ℓε¡ąണ εรтą н¡รтóя¡ą, ε vãഠ pഠʠεя vεя qนε ഠร รഠ๓нഠร รε pഠʠεണ тഠя๓ąя яεąℓ¡ʠąʠε! :)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...