It's my life

41248
Hazel er lige flyttet til den øde og ikke mindst kedelige by Lochbridge i det sydlige England. Der er intet at lave og ingen at snakke med, eller... Det tror hun da i hvert fald. Indtil hun en aften møder Andrew i den forladte forlystelsespark Starryedge. Her finder hun ud af, at byen måske ikke er så stille, som hun i første omgang gik og troede; Mennesker er ikke de eneste væsner, der går rundt i gaderne.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...