GIRLS

Piper Coleman er ekspert i at flygte fra problemer, og efter en sommer fyldt med dem, flytter hun tværs gennem England for at starte på en frisk. Dog ser det ikke ud til, at problemerne er forsvundet og flere kommer til, da hun møder Miriam. Miriam er med i skolens populære klike og har om nogen styr på sit liv, skolens sladder og karaktererne. Alligevel lykkedes det Piper at forvirre hende mere end nogen anden har gjort før. Er det muligt for Piper at lægge den problemfyldte sommer bag sig og starte på en frisk? Og er det muligt for Miriam at have styr på alt, når hun i virkeligheden har styr på intet? Og finder de to piger alligevel ud af det, når alt er kaos?

6Me gustan
1Comentarios
774Vistas
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...