3 person, ental

Om han, hun, den og det.

20Likes
19Comments
5984Views
AA

16. Det brænder

 

Det brænder

for helvede hvor det brænder

Min brystkasse krummer sig sammen

til ingenting, til ukendelighed, jeg har mistet min uendelighed

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...