Like I was poison

Dette 'digt' skrev jeg, da jeg gik igennem et slemt brud med min daværende kæreste.
Det er skrevet på engelsk og er meget personligt for mig.

Alt konstruktiv kritik er velkommen!

2Likes
3Comments
484Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...