Memories of the past

Det er et lille engelsk 'digt', som jeg lige følte for at skrive.
Måske vil nogle af jer mene, at det er trist, så derfor satte jeg også aldersgrænsen på gul.
Det er meget personligt for mig, da det har en del med mine personlige følelser og tanker at gøre.

Alt konstruktivt kritik er velkommen!

3Likes
1Comments
451Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...