Chateau Rouge

Dit is het langverwachte vervolg op 'De Vrouw in het Rood' met nieuwe avonturen van Katarina en haar vriend Jean-Pierre. Een moorddadige sekte en zelfs de Amerikaanse maffia maken het nieuwe koppel moeilijk. Zullen ze, niettegenstaande ze beiden tot het uiterste beproefd worden, dit overleven en zal hun liefde sterk genoeg zijn om hen te sterken gedurende deze avonturen? Wie dit wil weten moet vanaf nu dit verhaal volgen. Veel leesgenot.
Rudi J.P. Lejaeghere

0Likes
0Comments
971Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...