intet og alt

vv

1Likes
0Comments
730Views

1. intet.

 

 

 

   jeg ville ønske at jeg kunne brænde din tunge, få dig at spise rå kaktusser og putte kartofler i dine sko, skubbe dig           ned ad min altan, og spytte på din sofa.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...